bannerPos

Støtte har fulgt væksten på kvægbedrift

Anders Laustsen har siden sin etablering som selvstændig landmand i 1990 haft travlt. Dengang havde han 60 konventionelle malkekøer, i dag hedder det 700 økologiske årskøer plus 300 kødkvægskrydsninger, som laver naturpleje.

Ditte Birkebæk Jensen

Journalist
23-11-2019 08:12
Anders Laustsen har i takt med udvidelser af sin økologiske bedrift gjort brug af tilskudsordninger fra EU, men han mener, at EU-støtten til landbruget helt bør fjernes.

Den 51-årige økologiske kvægbonde Anders Laustsen fra Havndal nord for Randers er det, man kan kalde for en driftig mand. Han er gået fra at have 60 konventionelle malkekøer i 1990 til i dag både at huse 700 malkekøer og 300 kødkvægskrydsninger, der laver naturpleje, på bedriften Østermarksgården.

De mange udvidelser har gennem årene krævet ekstra staldplads og mere græs under klovene. Og de investeringer har landmanden ad flere omgange søgt og fået tilskud til via Landdistriktsprogrammet, som finansieres af EU og den danske stat som et led i EU’s fælles landbrugspolitik (CAP).

Heriblandt har han søgt til staldmodernisering tre gange. Første gang i 2016 via en moderniseringsordning møntet på økologiske kvægstalde, hvor han søgte til at bygge en ny stald med 64 sengebåse og også en ombygning af en eksisterende stald til kalve. I 2018 søgte han igen via en moderniseringsordning til kvægstalde om midler til en ny stald til slagtekalve og opdræt. Den er han i skrivende stund i fuld gang med at bygge.

Udenfor staldmurene har han især søgt støtte via Natura 2000-ordninger i forbindelse med mere og mere afgræsning og naturpleje.

- Mine ordninger er ikke søgt som sådan med det formål at vækste økologien, men i takt med at jeg udvider og for at fremme dyrevelfærden og for at få mere naturpleje.  Men de har også været et slags springbræt til at gøre nogle ting hurtigere eller prøve nye ting af uden at miste for mange penge på det, forklarer landmanden.

Små investeringer

Når det kommer til småinvesteringer, har Anders Laustsen hovedsageligt søgt tilskud under de økologiske ordninger til miljøteknologi. Det handler om en mælketaxa til fodring af kalve og adfærdscensorer, der i form af et halsbånd på koen registrerer sygdom og brunstaktivitet.

- Mælketaxaen var noget nyt teknologi dengang, som vi fik mulighed for at søge til, og vi havde ikke gjort den investering, hvis der ikke havde været tilskud. Men den har givet noget i form af bedre kalvesundhed og en arbejdslettelse.

- Sensorerne havde jeg også købt, hvis vi ikke havde fået støtte, da de både har givet bedre brunsteffektivitet. Men de gør også, vi finder en ko lidt før, hvis den er syg, så vi kan sætte ind hurtigere.

Kvægbonden har også forsøgt at søge til en snittevogn for at kunne fodre med frisk græs.

- Dét er blandt andet her, man kan mærke, de økologiske ordninger er små i forhold til de konventionelle, og hvor jeg også af den grund mest har søgt til småting via dem. Men den fik vi ikke, fordi omkostningseffektiviteten ikke var høj nok ifølge styrelsen, og det gør faktisk i dag, at vi ikke fodrer med frisk græs, så det havde gjort en forskel, siger Anders Laustsen.

Støtte burde afskaffes

Støtteordninger – økologiske såvel som konventionelle – har dermed været med til at bære Østermarksgårdens vækst, og det synes landmanden, er helt fair. Så længe det er ens for alle.

- Jeg synes, det er fint, at danske landmænd kan få del i støtteordninger, for når man har rejst og set, hvor meget tilskud de får til deres investeringer i resten af Europa, så synes jeg, især med tanke på det danske omkostningsniveau, at vi også skal have del i de tilskudsmuligheder.

Alligevel vil Anders Laustsen gerne være helt foruden EU’s landbrugsstøtte – og dermed mener han også grundbetalingen (tidligere hektartilskuddet, red.):

- Jeg hører bestemt også til de landmænd, der mener, der slet ikke skal være EU-støtte, så længe vi kan blive enige om at afskaffe det i hele EU. For det hektarstøtten eksempelvis gør, det er, at når jeg forpagter 1.000 hektar og får tilskud hertil, så ryger det tilskud direkte videre til de landmænd, der er gået på pension, som jeg lejer af. Jeg ville jo ikke give 4.000 kroner i leje pr. hektar, hvis jeg ikke fik 1.900 kroner i tilskud fra EU.

Det er politisk bestemt

En afskaffelse af EU-støtten er dermed også lettere sagt end gjort, understreger landmanden.

- Det skal ikke holdes i gang for min skyld, men der skal ske en udfasning over tid, og så kan jeg jo så sige mine lejekontrakter op undervejs, kan man sige. Det er også fint, hvis støttemidler via ordninger kan skabe aktivitet og forbedre dansk landbrug. Men grundlæggende handler det jo om, at politikerne giver os støtte for at gå i den retning, de ønsker, og sådan har det jo altid været.

Den nationale støtte til økologi er heller ikke noget, Anders Laustsen kigger med rendyrket begejstring på.  

- Det er mest symbolpolitik, at staten giver økologien støtte, for det kan godt være, at vi tjener 750 kroner pr. hektar, men det er jo også en god forretning for dem. De får ekstra mange penge ind i moms, skatter og afgifter, når vi sælger vores produkt for mere, siger landmanden.

Østermarksgården

 • Ejes af Anders Laustsen og har 17 ansatte
 • Startede i 1990, lagde om til økologi i 1997
 • 700 årskøer og 300 kødkvægskrydsninger
 • Ydelse på 9.650 kg. EKM
 • Dyrker 1.300 hektar, hvoraf 1.000 forpagtes
 • Malkekvæget er rotationskrydsninger mellem RDM, DH, Montbeliarde og amerikansk brunkvæg. Tyrekalve sælges fra
 • Cirka 60 procent af malkekøerne insemineres med kødkvæg, primært Angus, som laver naturpleje. Dyrene slagtes, når de er 2,5 år gamle, hvoraf kødet sælges
 • Østermarksgården har gennem årene søgt EU-midler gennem Landdistriktsprogrammet til forskellige investeringer
 • Investeringerne er blandt andet to nye stalde og en renovering af en eksisterende gennem moderniseringsordninger. Her gives der 20 procent i tilskud fra EU ud fra standardiserede priser
 • Via økologiske ordninger i Landdistriktsprogrammet har gården fået tilskud til miljøteknologi som en mælketaxa og adfærdscensorer, hvor EU-tilskuddet er 40 procent af de samlede udgifter
 • Gården har også søgt om hegning til afgræsning via Natura 2000-ordninger, hvor omkostningerne dækkes 100 procent af EU
 du blevet klogere på EU's fælles landbrugspolitik?

Vilde heste plejer truet naturtype

En flok Exmoor-ponyer fremmer biodiversiteten og beskytter overdrev på Sydlangeland. Hestene er samtidig en kæmpe turistmagnet.

Tilskud kan gå tabt

Der er fortsat risiko for, at ansøgere hamstrer tilskud uden fast vilje til at bygge. Da skal EU have penge tilbage fra Danmark.

Nyt tilskud til byggeri af slagtesvinestalde skruer op for miljøeffekten

Barren for tilskudsberettigede staldprojekter er sat højt over emissionskravene til almindelige miljøgodkendelser.

Teknisk kvælstoffilter med natur- effekt

Et åbent minivådområde fremstår som en sø i landskabet, der tiltrækker både fugle, padder og insekter.

40 minivådområder i spil på Fyn

Oplandskonsulenterne hos Velas i Vissenbjerg på Fyn har søgt EU-tilskud og tilladelse til godt 40 mini- vådområder. Cirka 30 har fået tilsagn fra Landbrugsstyrelsen og knap 20 har fået tilladelse fra kommunerne.

Græsæg til restauranter og til salg i gårdbutikken

I Dalbakkegaards gårdbutik kan kunderne både købe gårdens egne produkter og produkter fra andre lokale producenter.

Dyrevelfærd på meder

På Dalbakkegaard på Lolland producerer Dorthe og Bryan Hansen økologiske kyllinger i mobile kyllingehuse, hvoraf det ene har fået økonomisk støtte fra EU via Landdistriktsprogrammet.

AMU-kurser skal professionalisere naturplejere

Med biodiversitet og klima højt på dagsordenen i den offentlige debat får naturplejere en vigtig rolle for hele landbruget.

Naturpleje er på vej til at blive et levebrød

Naturstyrelsen og Seges arbejder på at ophøje med naturpleje med græssende dyr til en regulær driftsgren.

- Planen er, at jeg skal leve af butikken

Naturpleje med kvæg og får sikrer efterhånden en stor del af indtægten for ægteparret Michael Baun og Bente Villadsen på Fanø.

Bidt af naturpleje

Før overså Michael Baun sjældne sommerfugle og blomster i marken. Sidste år fik han sammen med sin hustru, Bente Villadsen, 15. Juni Fondens årlige ildsjælepris for at have gjort en særlig indsats for naturen.

12 millioner øko-æg

Det producerer hønsene pr. år i Vallø Øko ApS, hvor dyrevelfærd står højt på dagsordenen, og EU har ydet tilskud til forskellige former for miljøteknologi.

Dyrevelfærd står højt på dagsordenen

Valløs filosofi: En høne, der har det godt, spiser mindre foder og lægger mange æg.

Lokal butik med foder til hobbydyr klarer udfordringerne

Hos Rolfsminde Foder jonglerer indehaver Bitten Skovgaard Frederiksen med fodersalg, bekymrede kunder og to små børn.

Skovrejsning øger glæden ved natur og jagt

Vildtbestanden vil nyde godt af den nyplantede skov, når først indhegningen fjernes efter fem år, siger Allan Jansen.

Skovstøtten dækkede omkostningerne til planter og hegn

Økonomien i at rejse skov med EU-tilskud er til at leve med, siger lodsejer Allan Jansen fra Sønder Omme.

En perle i landskabet

Botofte Skovmose gavner ikke kun miljøet og klimaet. Vådområdet er også en stor naturattraktion.

Fra lavbundsjord til kvælstoffilter

I 10 år har vådområdet Botofte Skovmose sparet Langelandsbæltet for 8-11 tons kvælstof om året. EU har bidraget til projektet med landdistriktsmidler og grønne tilskud.