bannerPos

Flere støttekroner til økologi i 2020 og 2021

I den meget omtalte kvælstofaftale fra sidste år indgår der også flere passager om mere økologi i dansk landbrug. Således har aftaleparterne blandt andet sat 40 millioner danske kroner af til en økologisk investeringsstøtteordning i 2021. Arkivfoto

Ditte Birkebæk Jensen

Journalist
11-01-2020 08:00
I kvælstofaftalen er der sat flere danske tilskudsmidler af til økologi, mens politikere venter på den næste programperiode for EU’s fælles landbrugspolitik.

I november sidste år indgik regeringen, dens støttepartier (Radikale Venstre, SF og Enhedslisten) og Alternativet aftalen om Kvælstofindsatsen for 2020. Indsatsen skal gøre op med det såkaldte udledningsefterslæb fra Fødevare- og landbrugspakken. Men i aftalen er der også et stort fokus på økologi og deraf flere midler til driftsformen. Det skyldes, at parterne mener, at økologi er en stor del af svaret på mindre kvældstofudledning.

Derudover er der også sat flere økologiske midler af i 2021. Og det hænger sammen med, at politikerne ifølge aftalepapiret ønsker at finde en langtidsholdbar finansiering af økologiindsatserne i Danmark, indtil man ved, hvad næste programperiode for EU’s fælles landbrugspolitik har at byde på. Den nye programperiode, den såkaldte CAP-reform, forventes at løbe fra 2021-2027.

I aftalepapiret ligger indtil videre tre økologiske indsatspunkter fast. De handler om omlægningsstøtte, støtteordninger til økologi og forskningsmidler til driftsformen.

Ekstra penge til støtteordninger

Først og fremmest vil politikerne sikre, at der skal gives økologisk arealtilskud inklusiv omlægningsstøtte til alle kvalificerede ansøgere i 2020.

Når det kommer til støtteordninger i Landdistriktsprogrammet for 2020, som er medfinansieret af den danske stat med 40 procent og sidste programår inden en ny EU-reform, skal der øremærkes 20 danske millioner kroner til en særlig økologisk pulje til modernisering af kvægstalde på i alt 85 millioner kroner. Hvis alle midler ikke bruges, skal de ifølge politikerne omprioriteres til andre ansøgere i ordningen.

Endelig ønsker aftaleparterne, at der i 2021 skal åbnes en ny ansøgningsrunde til økologisk investeringsstøtte med i alt 40 millioner danske kroner. Ordningen skal indgå i Landdistriktsprogrammet i 2021. Men da man endnu ikke ved, hvad det nye program indeholder, og hvad EU stiller af krav til næste periode, er betingelsen for de afsatte danske penge, at der prioriteres midler til administration af selve ordningen. Hvad der konkret kan søges til i ordningen, står ifølge parterne først klart, når der ligger et udkast til ordningen, som Landbrugsstyrelsen er med til at udarbejde og administrere.

I 2020 er der i alt afsat ekstra 345 millioner danske kroner i Landdistriktsprogrammet, der foruden de økologiske tiltag skal gå til målrettet regulering, skovrejsning og minivådområder også for konventionelle landbrugere.

Det skal investeringsstøttemidler gå til

Avisen har spurgt politikerne, hvad de 40 millioner kroner til en økologisk investeringsstøtteordning i 2021 skal gå til.

Fødevareminister Mogens Jensen (S) har bedt Landbrugsstyrelsen i form af teamleder, Ivan Volf Vestergaard, svare på hans vegne:

- Vi regner med, at 2021-runden kommer til at ligne den tidligere runde fra 2016. Ordningen skal favne bredt hen over driftsgrenene kvæg, svin, får og geder, planteavl, æg og fjerkræ, frugt og bær. Vi arbejder desuden på at forenkle og automatisere ordningen, så sagsbehandlingen bliver mere effektiv. Den konkrete fordeling af midlerne, og hvilke teknologier der indgår, er endnu ikke fastlagt.

Fødevare- og miljøordfører, Radikale Venstre, Zenia Stampe:

- For os, er det en tidligere ordning, som genåbnes, hvor man så kan søge om det, man har kunnet tidligere. Hvis der skal ske en nærmere afgrænsning, så kan jeg kun sige, at det har vi endnu ikke mødtes og forhandlet om.  Det vigtige for os, er, at det er investeringsstøtte til økologi.

Fødevare- og landbrugsordfører, Enhedslisten, Søren Egge Rasmussen:

- Det er for tidligt at afgøre endnu. Men vi kigger nok tilbage på, hvad landmænd har kunnet søge til, og så vil vi nok se på, om det fortsat skal være sådan eller det skal justeres.

- Vi ønsker, at man støtter den økologiske omstilling. Så det er helt naturligt, at vi støtter støtteordninger, der fremmer det mål.

Fødevare-, miljø- og landbrugsordfører, Alternativet, Susanne Zimmer:

- Vi ser gerne, at midlerne går til mere forskning til et landbrug med mindre udledning. Forskningen kan omhandle erstatningsafgrøder som for eksempel flere proteinafgrøder i vores planteavl, der mere skal baseres på at blive menneskeføde. Men også flere klimatilpassede afgrøder, der både kan klare helt tørre og helt våde somre.

Landbrugsordfører hos SF, Anne Valentina Berthelsen, har ikke svaret inden avisens deadline.

Kommissær ønsker mere økologi

Noget tyder på, at de danske politikeres tiltag falder i god jord i Bruxelles. I hvert fald er økologi også en mærkesag for EU’s nye landbrugskommissær, den 65-årige polak Janusz Wojciechowski. Det fremgik af kommissærens åbningstale til EU-konferencen »The EU Agricultural Outlook conference« i december. Her fremhævede han driftsformen som vejen mod en mere bæredygtig og klimaneutral union.

I forbindelse med visionen om mere økologi, sagde Janusz Wojciechowski, at landbruget har en vigtig opgave i at mindske kvælstofudledningen med mindre intensive produktionsmetoder og med et lavere forbrug af pesticider og gødning.

Økologiens udvikling skal dog ifølge kommissæren ske med guleroden frem for pisken. Han har derfor, ligesom de danske politikere, foreslået at øremærke midler i EU’s landbrugsstøtte til en støtte af den økologiske sektor.

 du blevet klogere på EU's fælles landbrugspolitik?

Vilde heste plejer truet naturtype

En flok Exmoor-ponyer fremmer biodiversiteten og beskytter overdrev på Sydlangeland. Hestene er samtidig en kæmpe turistmagnet.

Tilskud kan gå tabt

Der er fortsat risiko for, at ansøgere hamstrer tilskud uden fast vilje til at bygge. Da skal EU have penge tilbage fra Danmark.

Nyt tilskud til byggeri af slagtesvinestalde skruer op for miljøeffekten

Barren for tilskudsberettigede staldprojekter er sat højt over emissionskravene til almindelige miljøgodkendelser.

Teknisk kvælstoffilter med natur- effekt

Et åbent minivådområde fremstår som en sø i landskabet, der tiltrækker både fugle, padder og insekter.

40 minivådområder i spil på Fyn

Oplandskonsulenterne hos Velas i Vissenbjerg på Fyn har søgt EU-tilskud og tilladelse til godt 40 mini- vådområder. Cirka 30 har fået tilsagn fra Landbrugsstyrelsen og knap 20 har fået tilladelse fra kommunerne.

Græsæg til restauranter og til salg i gårdbutikken

I Dalbakkegaards gårdbutik kan kunderne både købe gårdens egne produkter og produkter fra andre lokale producenter.

Dyrevelfærd på meder

På Dalbakkegaard på Lolland producerer Dorthe og Bryan Hansen økologiske kyllinger i mobile kyllingehuse, hvoraf det ene har fået økonomisk støtte fra EU via Landdistriktsprogrammet.

AMU-kurser skal professionalisere naturplejere

Med biodiversitet og klima højt på dagsordenen i den offentlige debat får naturplejere en vigtig rolle for hele landbruget.

Naturpleje er på vej til at blive et levebrød

Naturstyrelsen og Seges arbejder på at ophøje med naturpleje med græssende dyr til en regulær driftsgren.

- Planen er, at jeg skal leve af butikken

Naturpleje med kvæg og får sikrer efterhånden en stor del af indtægten for ægteparret Michael Baun og Bente Villadsen på Fanø.

Bidt af naturpleje

Før overså Michael Baun sjældne sommerfugle og blomster i marken. Sidste år fik han sammen med sin hustru, Bente Villadsen, 15. Juni Fondens årlige ildsjælepris for at have gjort en særlig indsats for naturen.

12 millioner øko-æg

Det producerer hønsene pr. år i Vallø Øko ApS, hvor dyrevelfærd står højt på dagsordenen, og EU har ydet tilskud til forskellige former for miljøteknologi.

Dyrevelfærd står højt på dagsordenen

Valløs filosofi: En høne, der har det godt, spiser mindre foder og lægger mange æg.

Lokal butik med foder til hobbydyr klarer udfordringerne

Hos Rolfsminde Foder jonglerer indehaver Bitten Skovgaard Frederiksen med fodersalg, bekymrede kunder og to små børn.

Skovrejsning øger glæden ved natur og jagt

Vildtbestanden vil nyde godt af den nyplantede skov, når først indhegningen fjernes efter fem år, siger Allan Jansen.

Skovstøtten dækkede omkostningerne til planter og hegn

Økonomien i at rejse skov med EU-tilskud er til at leve med, siger lodsejer Allan Jansen fra Sønder Omme.

En perle i landskabet

Botofte Skovmose gavner ikke kun miljøet og klimaet. Vådområdet er også en stor naturattraktion.

Fra lavbundsjord til kvælstoffilter

I 10 år har vådområdet Botofte Skovmose sparet Langelandsbæltet for 8-11 tons kvælstof om året. EU har bidraget til projektet med landdistriktsmidler og grønne tilskud.